Ochrana pitnej vody Žitného ostrova - najvyšší verejný záujem

Ochrana pitnej vody na Žitnom ostrove (ŽO) ostáva na Slovensku existenčným verejným záujmom. Voda je ohrozená najmä poľnohospodárstvom a ľuďskou činnosťou. Obyvatelia ŽO si neuvedomujú, ako blízko pod zemou sú zásoby vody a aké sú zraniteľné. V projekte sa preto zameriame na osvetu od najmenších na školách, po celé komunity a starostov na Žitnom ostrove. Nadviažeme tiež na náš návrh politiky k monitoringu pesticídov (ACF grant) a dopracujeme ho do formy praktickej metodiky–politiky pre MPaRV SR.

Ohrozenie vody ako strategickej suroviny na Žitnom ostrove je známe odborníkom, úradom aj niektorým mimovládnym organizáciám. Samotní obyvatelia ŽO si poväčšine túto hrozbu neuvedomujú. Až do nedávna si mohli byť istí, že ich obecné studne sú plné kvalitnej pitnej vody. Tento stav sa začína rapídne meniť a je to najmä v dôsledku povrchne kontrolovanej poľnohospodárskej činnosti, ale tiež neznalosti samotných obyvateľov a často nezodpovednému konaniu v chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO). Kombinácia zlého nakladania s odpadom, neexistencia kanalizácie alebo nepripojenie sa na ňu, presakujúce žumpy, neznalosť starostov o možnostiach budovania vlastnej ekologickej čistiarne vôd, sú častým dôvodom kontaminácie pitnej vody. K úplnému vyradeniu vodného zdroja stále dochádza aj z dôvodu preniknutia pesticídov z poľnohospodárskeho družstva alebo z neobjavenej skládky pesticídov. OZ Za našu vodu chce atakovať tieto dôvody ohrozenia pitnej vody štyrmi hlavnými aktivitami:

  1. Organizácia ekovýchovných aktivít na školách v obciach na ŽO: V rámci osvetovej kampane„ Chránime vodné zdroje, našu pitnú vodu” sa deti na vybraných školách v obciach v blízkosti kľúčových zdrojov pitnej vody na ŽO zoznámia s problematikou ochrany vody. V prvej fáze vytvoríme krátky vzdelávaco-náučný film v slovenskom a maďarskom jazyku, ktorý bude aj po skončení projektu poskytovaný vzdelávacím inštitúciám. Druhá fáza - kampaň, bude trvať 3 sezóny: jar, jeseň, jar. Plánovaných je celkom 8 osvetových aktivít na školách, ktoré budú pozostávať z komentovaného premietania vzdelávaco-náučného filmu, na ktoré nadviaže tvorivá dieľňa. Deti sa hravou a náučnou formou oboznámia s problematikou ochrany vody priamo vo svojom okolí. Na osvetu na školách, ktorá prebehne v priebehu pracovného týždňa nadviaže osvetová akcia v obci (Aktivita č.2). Deti sa tak stanú ambasádormi víkendovej akcie pre celú rodinu.
  2. Organizácia osvetových a komunitných aktivít v obciach na ŽO: Hlavným cieľom aktivity je pomôcť zosilniť vzťah miestnych obyvateľov ku vodným zdrojom v ich okolí. V rámci aktivity sa budú organizovať spoločné podujatia pre dospelých obyvateľov obcí a ich deti spojené s jarným alebo jesenným zberom odpadu v okolí vodných plôch. V rámci podujatia budú organizované vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých. Chceme, aby si väčšina obyvateľov tohto územia uvedomila jeho výnimočnosť a prispôsobila tomu vedome svoje správanie. Podujatia budeme dokumentovať formou videa a vytvárať z nich obsah na sociálne siete. Náučný film aj aktivity pre školy budú publikované v interaktívnej forme na stránke www.zanasuvodu.sk, kde budú voľne prístupné pre ďalšie obce a školy, ktoré prejavia záujem o podobné aktivity.
  3. Zlepšenie praktickej ochrany pitnej vody na ŽO efektívnym monitoringom pesticídov: Cieľom aktivity je overiť metódu pasívnych sorbentov ako systému včasnej detekcie pesticídov v podzemných vodách v blízkosti vodných zdrojov v oblastiach s intenzívnou poľnohospodárskou činnosťou; pripraviť návrh metodiky zefektívnenia monitoringu pesticídov pre MPaRV SR a pripraviť návrh zmeny vyhlášky o pitnej vode tak, aby tento zákon obsahoval povinnosť vodárenských spoločností aj menších vodných zdrojov analyzovať pravidelne kvalitu vody na prítomnosť pesticídov. Aktivita nadväzuje na návrh OZ na pasívne vzorkovanie pesticídov v podzemnej vode na Žitnom ostrove pre MPaRV SR, ktorý bol súčasťou výstupu minulého ACF grantu. Technológia kontinuálneho monitorovania kvality vody prostredníctvom pasívnych sorbentov poskytuje potenciálne vysoko účinnú a nákladovo-efektívnu alternatívu k súčasne používaným metódam bodového odberu vzoriek. Implementácia metodiky a politiky má ambíciu efektívne znižovať riziko expozície obyvateľstva Slovenska kontaminantom prítomných vo vodných zdrojoch.
  4. OZ Za našu vodu pripraví návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s vodou v CHVO, predstaví ho starostom obcí na Žitnom ostrove a dá k dispozícii aj starostom v iných CHVO na Slovensku.

Partneri

Náttúruverndarsamtök Íslands / Iceland Nature Conservation Association

S partnerom sa zameriame na transfer skúseností a know-how v oblasti vzdelávania širokej verejnosti a hlavne mládeže na školách. Chceme využit dlhoročné pôsobenie partnera v tejto oblasti.
Plánujeme návštevu predstaviteľov partnera spojenú s ich prednáškou na tému enviromentálnej výchovy a vzdelávania na Islande ako aj skúsenosti so spoluprácou so štátnymi inštitúciami pri presadzovaní enviromentálnych politík.
Rovnako plánujeme návštevu u partnera, na ktorej chceme získať informácie o práci enviromentálnych NGO na Islande s verejnosťou najmä v osvetových aktivitách a ich propagácii a využitie ich skúseností na Slovensku.

Iceland Nature Conservation Association

DUNAVIT - Podunajské ochranárske združenie - Dunamenti Tájvédelmi Társulat

Členmi partnerského združenia sú ochranári a aktivisti priamo zo Žitného ostrova, ktorí majú blízke kontakty so starostami tunajších obcí, školami a ďalšími organizáciami. Zároveň plynule hovoria po maďarsky, vďaka čomu sa vedia priblížiť miestnej menšinovej komunite, ktorá tvorí nezanedbateľné percento obyvateľov Žitného ostrova. Hlavnou úohou partnera v projekte bude pomoc s lokalizáciou interaktívnej prezentácie do maďarského jazyka a následná prezentácia na ekovýchovných aktivítách na školách. S partnerom budeme tiež organizovať osvetové a komunitné aktivity v obciach na ŽO.

DUNAVIT - Podunajské ochranárske združenie

Projekt "Ochrana pitnej vody Žitného ostrova - najvyšší verejný záujem", je podporený z programu ACF – Slovakia, z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5710

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov