ŠTATÚT SÚŤAŽE PITNÁ VODA ŽITNÉHO OSTROVA

 1. Všeobecné informácie
 1. Predmetom tohto štatútu - pravidiel súťaže (ďalej len „Pravidlá“) je úprava podmienok a priebehu súťaže s názvom “Pitná voda Žitného ostrova“ (ďalej len Súťaž“) vyhlásenej občianskym združením OZ Za našu vodu, so sídlom Búdková 22, 811 04 Bratislava, IČO: 51677164 (ďalej len „Vyhlasovateľ“). Účelom Súťaže je podpora ochrany pitnej vody Žitného ostrova. Tieto Pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý́ záväzne upravuje pravidlá Súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené́ podmienky Súťaže. 
 1. Obsahom týchto Pravidiel je určenie práv a povinností účastníkov Súťaže a určenie podmienok Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto Pravidlá uvedené aj v marketingových a informačných materiáloch Vyhlasovateľa. Pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je záväzné úplné znenie Pravidiel zverejnené na webovej stránke: https://www.zanasuvodu.sk/.  Pravidlá sú k dispozícii všetkým záujemcom o účasť v Súťaži počas obdobia trvania Súťaže.
 1. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nie je hazardnou hrou.
 1. Súťaž sa uskutoční v obci Hamuliakovo dňa 25.06.2022. 
 1. Výhru podľa týchto Pravidiel zabezpečuje Vyhlasovateľ.
 1. Podmienky účasti v Súťaži
 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, ktorá splní podmienky Súťaže podľa týchto Pravidiel (ďalej len „účastník Súťaže“).
 1. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia štatutárnych orgánov, zamestnanci Vyhlasovateľa alebo osoby v obdobnom pracovnom alebo obchodnom pomere k Vyhlasovateľovi, ani ich rodinní príslušníci. Rodinným príslušníkom dotknutej osoby pre účely tejto Súťaže je manžel/ka, dieťa, súrodenec alebo rodič. 

3. Podmienky Súťaže

 1. Podmienky zaradenia účastníka Súťaže do Súťaže je účasť na edukačnej akcii Vyhlasovateľa s názvom Pitná voda Žitného ostrova zameranej na ochranu pitnej vody na Žitnom ostrove, ktorá sa uskutoční dňa 25.06.2022 v Hamuliakove na Futbalovom štadióne od 13:00 a vloženie pozvánky s vyplnenými osobnými údajmi účastníka Súťaže do žrebovania 
 1. Každý́ účastník Súťaže sa môže do Súťaže zapojiť raz. 

4. Výhry

4.1V Súťaži budú poskytnuté nasledovné ceny:

 • 1. x Odber pitnej vody a analýzy v hodnote 300€  (ďalej len „Otestovanievody“)
 • 10 ks oceľových fliaš na vodu s logom OZ Za našu vodu (ďalej len „Fľaša“)
 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výhry (počet, druh) poskytnuté do Súťaže.

5. Žrebovanie

 1. Žrebovanie výhercov Súťaže sa uskutoční dňa 25.06.2022 v kultúrnom doma v Hamuliakove počas edukačnej akcie Vyhlasovateľa s názvom Pitná voda Žitného ostrova zameranej na ochranu pitnej vody na Žitnom ostrove. 
 1. Výhercovia budú vyžrebovaní z účastníkov Súťaže. 
 1. Výsledky žrebovania budú výhercom oznámené bez zbytočného odkladu po uskutočnení žrebovania. 

6. Odovzdanie výhry

 1. Výhra Fľaša bude výhercovi odovzdaná osobne, bez zbytočného odkladu po uskutočnení žrebovania.
 1. Výhra Otestovanie vody bude zrealizovaná bez zbytočného odkladu po uskutočnení žrebovania, v termíne na základe dohody s výhercom. Výherca sa zaväzuje poskytnúť Vyhlasovateľovi nevyhnutnú súčinnosť na zrealizovanie Otestovania vody, v opačnom prípade mu zanikne nárok na výhru a predmetná výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití. Výsledky Otestovania vody budú výhercovi zaslané elektronicky, bez zbytočného odkladu po ich obdržaní Vyhlasovateľom. Výherca súhlasí s tým, že výsledky Otestovania vody budú Vyhlasovateľom taktiež zverejnené, a to prostredníctvom webovej stránky Vyhlasovateľa, sociálnych médií, televízie, rozhlasu a/alebo iným vhodným spôsobom.
 1. Vyhlasovateľ si pred odovzdaním každej výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná a ktorá získava výhru. 
 1. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá nespĺňa akékoľvek podmienky účasti v Súťaži, nevzniká jej nárok na výhru, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech Vyhlasovateľa, ktorý rozhodne o jej ďalšom použití. 
 1. Výherca má právo odmietnuť prevzatie výhry. Výhry, ktoré sa nepodarí odovzdať výhercom z dôvodov na strane výhercu (napr. z dôvodov nesprávne uvedených kontaktných údajov) resp. výherca výhru odmietne prevziať a/alebo sa zriekne výhry, alebo nespĺňa podmienky odovzdania výhry, prepadajú v prospech Vyhlasovateľa, ktorý rozhodne o ich ďalšom použití. Výherca v takomto prípade stráca možnosť výhru prevziať.Výherca nemá nárok požadovať od Vyhlasovateľa namiesto výhry akékoľvek ďalšie plnenia, resp. inú protihodnotu  alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uskutočniť odovzdanie výhry ako verejnú udalosť.

7. Osobné údaje 

 1. Osobné údaje účastníkov Súťaže budú spracúvané v súlade príslušnými právnymi predpismi, najmä nariadením EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 1. Osobné údaje budú spracúvané Vyhlasovateľom za účelom zrealizovania Súťaže, pričom právnym základom spracúvania je plnenie zmluvného vzťahu s účastníkom Súťaže ohľadom jeho účasti v Súťaži. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez poskytnutia údajov nie je možné zabezpečiť účasť dotknutej osoby v súťaži. 
 1. Osobné údaje v rozsahu e-mailovej adresy môžu byť Vyhlasovateľom spracúvané aj za účelom zasielania noviniek ohľadom ochrany pitnej vody. Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Vyhlasovateľa, ktorého predmetom činnosti je ochrana pitnej vody, poskytnúť aktuálne údaje o ochrane vody obyvateľom súvisiacej oblasti. 
 1. Osobné údaje budú sprístupňované iným osobám len v nevyhnutnej miere, pričom môže ísť o poskytovateľov IT služieb, poskytovateľov účtovných, daňových a právnych služieb, či dodávateľov iných služieb nevyhnutných na dosiahnutie účelov spracúvania.
 1. Cezhraničný osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nie je zamýšľaný.
 1. Osobné údaje budú uchovávané počas existencie účelu spracúvania osobných údajov, t.j. počas realizácie Súťaže a v prípade zasielanie noviniek max. po dobu 5 rokov odo dňa poskytnutia e-mailovej adresy. 
 1. V prípade ak si dotknutá osoba neželá naďalej odoberať aktuálne novinky ohľadom ochrany vody, postačí ak sa odhlási z ich odberu prostredníctvom na to určeného tlačidla uvedeného vždy na konci e-mailu. Osobné údaje budú za týmto účelom spracúvané po dobu odhlásenia sa z odberu resp. po dobu namietania spracúvania za týmto účelom iným spôsobom.
 1. Dotknutá osoba má právo (i) požadovať prístup k svojim osobným údajom a informácie o spracúvaní (vrátane potvrdenia o spracúvaní); (ii) na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov; (iii) právo na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania (najmä ak zanikol účel spracúvania, bol odvolaný súhlas alebo ak dochádza k nezákonnému spracúvaniu); (iv) namietať proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu (osobné údaje nebudú za týmto účelom ďalej spracúvané); (v) na prenosnosť údajov; (iv) podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR (konanie v zmysle §100 Zákona o ochrane osobných údajov)

8. Zodpovednosť Vyhlasovateľa

 1. Na výhry nie je právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, výhry nemožno vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu.
 1. Vyhlasovateľ nehradí účastníkom Súťaže žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži, resp. s výhrou v Súťaži a/alebo jej prevzatím.
 1. Vyhlasovateľ Súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi Súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry.
 1. Vyhlasovateľ Súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby výhier a prípadné škody vzniknuté v súvislosti s užívaním výhier.

9. Dane

 1. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, pričom Vyhlasovateľ nezodpovedá za splnenie prípadnej daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu Súťaže. 

10. Záverečné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto Súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo úplne nahradiť Pravidlá tejto Súťaže novými podmienkami resp. Pravidlami tejto Súťaže; zmeny alebo nové podmienky resp. Pravidlá tejto Súťaže budú zverejnené na webovej stránke Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ si tiež vyhradzuje právo Súťaž zrušiť.
 1. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Vyhlasovateľa konečné a záväzné. Ak sa Vyhlasovateľ dozvie, že výherca pre účely Súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, Vyhlasovateľ bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo Súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. 
 1. Vyhlasovateľ je oprávnený vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov Súťaže zo Súťaže v prípade, že by porušoval Pravidlá, alebo bol z tejto činnosti dôvodne podozrivý, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi Súťaže vzniknúť. Ďalej si Vyhlasovateľ vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže každého účastníka Súťaže, ktorý by získal alebo sa snažil získať výhru podvodným konaním, konaním v rozpore s dobrými mravmi prípadne konaním, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno Vyhlasovateľa.
 1. Výsledky Súťaže, ktoré budú Vyhlasovateľom zverejnené v súlade s týmito Pravidlami, sú konečné, bez možnosti odvolania. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určí Vyhlasovateľ a nie sú oprávnení požadovať vyplatenie výhry vo finančnej hotovosti zodpovedajúcej cene výhry.
 1. Účastníci Súťažiaci nemajú na základe tejto Súťaže a/alebo v súvislosti s ňou nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Vyhlasovateľa než na plnenia výslovne uvedené v  týchto Pravidlách, pričom aj samotný nárok na tieto plnenia vzniká len za splnenia všetkých podmienok v zmysle týchto Pravidiel. Výherca nie je oprávnený požadovať od Vyhlasovateľa akékoľvek ďalšie plnenia nad rámec výhry výslovne uvedenej v týchto Pravidlách.
 1. Vzťahy vzniknuté medzi účastníkmi Súťaže a Vyhlasovateľom sa riadia týmito Pravidlami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5709

  Prispejte

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov