Pravidlá
Iniciatívy „TU vodu nepi“

Tieto pravidlá určujú záväzné podmienky a pravidlá Iniciatívy „TU vodu nepi“ (ďalej len „Pravidlá“), v rámci programu občianskeho združenia (OZ) Za našu vodu prezentovaného najmä prostredníctvom web-stránky www.tuvodunepi.sk, ktorý je zameraný na ochranu podzemnej a pitnej vody na území Slovenskej republiky a v rámci ktorého sa taktiež budú realizovať odbery vzoriek pitnej vody a ich následná analýza v akreditovanom laboratóriu, s možnosťou zapojenia sa verejnosti, ktorú Iniciatíva zaujme, formou vyjadrenia podpory a/alebo formou daru poskytnutia finančných prostriedkov organizátorovi Iniciatívy na jeho činnosť a projekty (ďalej len „Dar/y“).

I.
Základné ustanovenia

 1. Organizátorom Iniciatívy je občianske združenie OZ Za našu vodu so sídlom Búdková 22, 811 04 Bratislava, IČO: 51 677 164, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Organizátor“).
 2. Iniciatíva je organizovaná na území Slovenskej republiky a bude prebiehať v období od 14.05.2018 do 30.10.2018.
 3. Cieľom Organizátora je ochrana prírody a životného prostredia s dôrazom na vodu, pričom cieľom Iniciatívy je podporovať šírenie povedomia a osvety o potrebe ochrany a zachovania nezávadných zdrojov podzemnej vody a kvality a nezávadnosti pitnej vody na Slovensku, a to aj prostredníctvom overenia kvality pitnej vody v čo možno najväčšom počte vodných zdrojov na Slovensku s využitím špecializovaných postupov – analýzy vzoriek pitnej vody. Na komplexnú analýzu jednej vzorky pitnej vody, vrátane procesu od jej odobratia až po špeciálnu laboratórnu analýzu a zverejnenie výsledkov (ďalej len „Analýza“), je potrebné vynaložiť náklady v celkovej výške 500,- EUR. Cieľom Iniciatívy nie je odrádzať konečných užívateľov od pitia vody z vodovodu.
 4. Výsledky jednotlivých Analýz budú komunikované s príslušnými dotknutými orgánmi/subjektmi, ako sú napr. Úrad verejného zdravotníctva SR, príslušné vodárenské spoločnosti, starostovia obcí, ako aj s osobami, u ktorých bol vykonaný odber analyzovanej pitnej vody.
 5. Široká verejnosť, ktorú Iniciatíva zaujme, má možnosť sa do nej zapojiť a poskytnúť Organizátorovi Dary za podmienok podľa Pravidiel. Dary poskytnuté na účely Iniciatívy budú použité na uskutočňovanie Analýz a na podporu činnosti Organizátora ako občianskeho združenia v zmysle jeho stanov.
 6. Vykonávanie Analýz a zverejňovanie ich výsledkov na web-stránke www.tuvodunepi.sk bude prebiehať v období od 16.05.2018 do 30.10.2018.

II.
Spôsob a podmienky zapojenia sa do Iniciatívy / poskytovania Darov

 1. Verejnosť, resp. jednotlivé osoby sa môžu zapojiť do Iniciatívy prostredníctvom web-stránky www.tuvodunepi.sk, a to:
  1. zapojením sa do on-line podpisovej akcie Iniciatívy, (ďalej len „Podpisová akcia“) a súčasne/alebo len
  2. poskytnutím Daru jedným z nasledujúcich spôsobov:
   • poskytnutím Daru v hodnote 15,- EUR, 35,- EUR alebo 65,- EUR;
   • poskytnutím Daru v hodnote Analýzy jednej vzorky pitnej vody, t.j. v hodnote 500,- EUR,
   • poskytnutím Daru v hodnote Analýzy dvoch vzoriek pitnej vody, t.j. v hodnote 1.000,- EUR,
   • poskytnutím Daru v ľubovoľnej hodnote; minimálna hodnota Daru je 1,- EUR.

   Osoba poskytujúca Dar má možnosť uviesť názov obce, z ktorej má byť odobratá analyzovaná vzorka pitnej vody. V prípade, ak výška Daru dosiahne minimálne sumu 500,- EUR, bude mať osoba poskytujúca Dar možnosť uviesť telefónne číslo pre účely určenia konkrétnej adresy miesta odberu analyzovanej vzorky pitnej vody.

   Finančné prostriedky z poskytnutých Darov budú v zásade použité na Analýzy vzoriek pitnej vody v jednotlivých obciach uvedených osobami poskytujúcimi Dary, a to podľa nasledovných pravidiel:
   • v prípade, ak hodnota poskytnutých Darov s väzbou na príslušnú obec ku dňu 30.09.2018 presiahne sumu 500,- EUR, budú prevyšujúce finančné prostriedky princípom spolupatričnosti pričlenené k finančným prostriedkom z poskytnutých Darov inej obci, a to vždy obci, ktorej chýba k dosiahnutiu sumy 500,- EUR najmenšia suma;
   • osoba poskytujúca Dar v minimálnej hodnote 500,- EUR má možnosť určiť jedno konkrétne miesto odberu analyzovanej vzorky pitnej vody, pričom prípadné finančné prostriedky z poskytnutého Daru prevyšujúce sumu 500,- EUR sa použijú ako je uvedené vyššie;
   • v prípade, ak hodnota poskytnutých Darov s väzbou na príslušnú obec ku dňu 30.09.2018 dosiahne aspoň sumu 200,- EUR ale nedosiahne sumu 500,- EUR, vykoná sa Analýza vzorky pitnej vody z dotknutej obce v menšom rozsahu,
   • v prípade, ak hodnota poskytnutých Darov s väzbou na príslušnú obec ku dňu 30.09.2018 dosiahne sumu menšiu ako 200,- EUR, budú tieto finančné prostriedky z poskytnutých Darov Organizátorom kumulované pre účely vykonania Analýz pitnej vody v menšom rozsahu, v ktorých budú analyzované vzorky pitnej vody z obcí podľa výberu Organizátora.

   Odoberanie vzoriek pitnej vody na Analýzu bude spravidla realizované do 30 (tridsiatich) dní odo dňa poskytnutia Darov v hodnote pokrývajúcej náklady na jednu Analýzu. Výsledky Analýz budú zverejnené do 7 (siedmich) dní odo dňa obdržania všetkých objednaných analýz Organizátorom.
 2. Do Podpisovej akcie je možné sa zapojiť vyplnením formulára na web-stránke www.tuvodunepi.sk (ďalej len „Podpisový formulár“), v ktorom dotknutá osoba uvedie meno, priezvisko, obec a e-mailovú adresu, potvrdením potrebných súhlasov a odoslaním Podpisového formulára.
 3. Poskytovanie Darov je možné realizovať prostredníctvom crowdfundingovej platformy „darujme.sk“, ktorá uľahčuje poskytovanie Darov od verejnosti, resp. jednotlivých osôb, a to formou vyplnenia formulára na web-stránke www.tuvodunepi.sk (ďalej len „Darovací formulár“), v ktorom osoba poskytujúca Dar uvedie meno, priezvisko, e-mailovú adresu a názov obce, z ktorej by mala byť odobratá vzorka pitnej vody na Analýzu, a v prípade poskytnutia Daru v minimálnej hodnote 500,- EUR môže uviesť aj kontaktné telefónne číslo, potvrdením potrebných súhlasov, odoslaním Darovacieho formulára a zaplatením hodnoty poskytovaného Daru.
 4. Celková výška Darov poskytnutých Organizátorovi bude priebežne zverejňovaná na web-stránke www.tuvodunepi.sk.
 5. Osoby, ktoré sa zapojili do Podpisovej akcie a/alebo ktoré poskytli Dar Organizátorovi (ich meno a priezvisko, vlastné označenie) môžu byť zverejnené v zoznamoch uverejnených na web-stránke www.tuvodunepi.sk, ak toto uvedú v Podpisovom formulári a/alebo Darovacom formulári.

III.
Osobitné ustanovenia

 1. Vyplnením Darovacieho formulára a súčasne/alebo zadaním/uskutočnením platby zo strany osoby zapájajúcej sa do Iniciatívy dochádza medzi touto osobou ako darcom a Organizátorom ako obdarovaným k uzavretiu Darovacej zmluvy podľa § 628 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej je bezplatne prenechanie Daru darcom obdarovanému, ktorý tento Dar prijíma.
 2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov uvedených osobami zapojenými do Iniciatívy v zmysle Pravidiel.
 3. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká, záväzky a škody súvisiace so zapojením sa osôb do Iniciatívy, najmä v dôsledku konania, nekonania alebo opomenutia účelu, princípov a zásad Iniciatívy, Pravidiel používania crowdfundingovej platformy darujme.sk a/alebo pokynov a usmernení Organizátora.
 4. Organizátor si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať podmienky, resp. pravidlá Iniciatívy, prípadne Iniciatívu prerušiť, odložiť alebo predĺžiť.
 5. Osoby zapojené do Iniciatívy sa zaväzujú riadiť a postupovať v súlade s Pravidlami, ako aj s Pravidlami používania crowdfundingovej platformy darujme.sk zverejnených na web-stránke www.tuvodunepi.sk.

V Bratislave, dňa 14.05.2018

Za vašu vodu
Organizátor 

Naše združenie sa snaží poukázať na problémy so znečistením vôd na Slovensku. Preukázateľná kontaminácia podzemných vôd nebezpečnými látkami, predstavuje riziko pre našu pitnú vodu. Bez pitnej vody nikto z nás nevie existovať. A preto vás žiadame o podporu jej ochrany. Ponúkame tiež možnosť spoločnými silami otestovať vodu, ktorú pijeme. Výsledky analýz zverejníme.
  Pridajte sa

Už nás je 5662

  Prispejte na otestovanie vody

  Výsledky analýz

Otestovali sme už 20 vodných zdrojov