Hírek

Médiá

S podporou 623 pripomienkovateľov sme podali hromadné pripomienky k Zákonu o chránených vodohospodárskych oblastiach a o zmene a doplnení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov“. Tým ktorí sa k naším pripominkam pridali svojim podpisom ďakujeme! Viac

Ministerstvo životného prostredia neprišlo na diskusiu o zhodnotení materiálu Lex Žitný ostrov, analýze stavu ochrany podzemnej vody a pitnej vody na Slovensku. Združenie Za našu vodu na ich kroky reaguje. Viac

Zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva pôdohospodárstva SR neprišli za okrúhly stôl organizovaný aktivistami z OZ Za našu vodu. Vypočujte si reportáž v archíve od 5:03. Viac

Diskusia za okrúhlym stolom so zástupcami ministerstiev a mimovládnych organizácií
06.06.2018 19:29

Dňa 7. júna 2018 o 9:30 sa v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike, Palisády 29, Bratislava, uskutoční medzirezortná Diskusia za okrúhlym stolom, ktorá má plánované tri okruhy tém, s nasledujúcim zastúpením
1. Úvod a zhodnotenie materiálu LEX Žitný ostrov
2. Analýza stavu ochrany podzemnej vody a pitnej vody na Slovensku
3. Príprava medzirezortných odborných pracovných skupín

Moderátor: Vedúci Zastúpenia EK v SR, Ladislav Miko,

Pozvaní: Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo vnútra SR, Slovenský ochranársky snem a Spoločnosť pre trvalo udržateľný život: Mikuláš Huba; Inštitút vodnej politiky: Elena Fatulova; Iniciatíva Za živé rieky: Martina Barancova Paulíková, Občianske združenie Za našu vodu: Annamarie Velič a Tibor Tóth

Časový harmonogram je nasledovný

09:30-10:00, Registrácia a uvítanie
10:00-11:30, Uzavretá Diskusia pri okrúhlom stole
11:30-12:30, Verejná diskusia a stretnutie s médiami

Organizátor OZ Za našu vodu chápe stretnutie ako prejav ochoty zúčastnených strán spolupracovať pri riešení problému ochrany vody na Slovensku. Budeme radi, ak prídete na verejnú diskusiu a stretnutie s médiami, prípadne aj pred začiatkom stretnutia, ak Vám to z časového hľadiska lepšie vyhovuje.

Normy a regulácie máme síce prísne, no realita je iná. Naša pitná voda bola kontaminovaná a 6-tisíc ľudí pred pol rokom pilo vodu kontaminovanú pesticídom, ktorý sa používa na likvidáciu buriny. Žitný ostrov je obrovský bazén s miliónmi kubíkov vody, ktoré treba ochrániť aj pre naše budúce generácie. Viac

Kloridazonnal szennyezett az ivóvíz a dunaszerdahelyi járásbeli faluban – közölte a Vizünkért (Za našu vodu) Polgári Társulás. A társulás megvizsgáltatta a vizet, és azt állítja, literenként 0,1 mikrogramm klorizadont tartalmaz. Viac

Májusban jött létre a csallóközi tagokat is számláló Mi Vizünkért (Za našu vodu) Polgári Társulás, mégpedig azzal az elsődleges céllal, hogy kellő módon tájékoztassák a laikus nyilvánosságot ivóvízforrásaik minőségéről, egyszersmind szakértői javaslatokkal járuljon hozzá a vízgazdálkodás javításához. Viac

Az „ITT ne igyál vizet!“ kezdeményezés arra a szomorú tényre reagál, hogy bár a Csallóközt védet vízgazdálkodási területté nyilvánították, az ivóvíz minősége romlik a régióban. Viac

Beseda o piatej v TV Bratislava o odpadoch a vode. Viac

Lex Žitný ostrov podľa občianskeho združenia Za našu vodu nie je dostatočný. Najmä v otázke výmeny informácií o kontrolách vody. Návrh zákona, ktorý by mal lepšie chrániť strategické zdroje, je na pripomienkovaní medzi ministerstvami. Zjednotiť by mal práve postup rezortov. Viac

Az Itt ne idd a vizet! kezdeményezés igyekszik felhívni a figyelmet Szlovákia vízforrásainak szennyezettségére. Talajvizeink veszélyes anyagokkal való szennyezettsége bizonyítható és ez veszélyezteti ivóvízkészleteinket. Ivóvíz nélkül nincs élet. Ezért kérjük támogatásukat. Ugyanakkor felkínáljuk közös összefogás erejével kivizsgáltatni vizeinket és a mérések eredményeit nyilvánosságra is hozzuk.
  Csatlakozzon

A csatlakozottak száma 5396

  Adományozzon a víz tesztelésére

Az adományok értéke  ... €

  Mérések eredményei

Már 6 vízforrást kivizsgáltunk