Akú vodu pijete

Hurbanova Ves

Vzorka pitnej vody bola odobratá dňa 31.5.2018 u koncového užívateľa v obci Hurbanova Ves a analyzovaná na prítomnosť pesticídov a ich metabolitov. Táto vzorka obsahuje metabolit pesticídu (chloridazón desfenyl), pre ktorý v slovenskej legislatíve nie sú určené špecifické limity pre pitnú vodu v zmysle Vyhlášky č.247/2017 Z.z. Na základe písomného vyjadrenia Hlavného hygienika SR obdržaného OZ Za našu vodu dňa 6.6. 2018, tento metabolit nepatrí medzi tzv. relevantné a nie je pre človeka v stanovenej koncentrácii toxický. Vo vode bol taktiež nájdený atrazín a jeho relevantný metabolit v koncentrácii nižšej ako je limit. Voda preto spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody. OZ Za našu vodu vyzvalo starostu vašej obce, aby pravidelne testoval vodu na prítomnosť pesticídov a tak sa uistil, že koncentrácia uvedených pesticídov nemá rastúcu tendenciu.

Výsledky analýzy

Lehnice

Vzorka pitnej vody bola odobratá dňa 31.5.2018 u koncového užívateľa v obci Lehnice a analyzovaná na prítomnosť pesticídov a ich metabolitov. Táto vzorka obsahuje metabolit pesticídu (chloridazón desfenyl), pre ktorý v slovenskej legislatíve nie sú určené špecifické limity pre pitnú vodu v zmysle Vyhlášky č.247/2017 Z.z. Na základe písomného vyjadrenia Hlavného hygienika SR obdržaného OZ Za našu vodu dňa 6.6. 2018, tento metabolit nepatrí medzi tzv. relevantné a nie je pre človeka v stanovenej koncentrácii toxický. Vo vode bol taktiež nájdený atrazín a jeho relevantný metabolit v koncentrácii nižšej ako je limit. Voda preto spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody. OZ Za našu vodu vyzvalo starostu vašej obce, aby pravidelne testoval vodu na prítomnosť pesticídov a tak sa uistil, že koncentrácia uvedených pesticídov nemá rastúcu tendenciu.

Výsledky analýzy

Modra

Vzorka pitnej vody bola odobratá dňa 31.5.2018 u koncového užívateľa v obci Modra. Čakáme na výsledky analýzy z laboratória.

Bratislava - Ružinov

Vzorka pitnej vody bola odobratá dňa 31.5.2018 u koncového užívateľa v Bratislave-časť Prievoz a podrobená komplexnej analýze pitnej vody. Všetky stanovené látky spĺňajú limity určené pre ukazovatele pitnej vody v zmysle Vyhlášky 247/2017 Z.z.

Výsledky analýzy

Kvetoslavov

Vzorka pitnej vody bola odobratá dňa 16.4.2018 u koncového užívateľa v obci Kvetoslavov. Táto vzorka obsahuje metabolit pesticídu (chloridazón desfenyl), pre ktorý v slovenskej legislatíve nie sú jasne určené limity pre pitnú vodu v zmysle Vyhlášky č.247/2017 Z.z. Na základe písomného vyjadrenia Hlavného hygienika SR obdržaného OZ Za našu vodu dňa 6.6. 2018, voda spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody.

Výsledky analýzy

Baka

Vzorka pitnej vody bola odobratá dňa 16.4.2018 u koncového užívateľa v obci Baka. Všetky stanovené pesticídy spĺňajú limity určené pre ukazovatele pitnej vody v zmysle Vyhlášky 247/2017 Z.z.

Výsledky analýzy

Az Itt ne idd a vizet! kezdeményezés igyekszik felhívni a figyelmet Szlovákia vízforrásainak szennyezettségére. Talajvizeink veszélyes anyagokkal való szennyezettsége bizonyítható és ez veszélyezteti ivóvízkészleteinket. Ivóvíz nélkül nincs élet. Ezért kérjük támogatásukat. Ugyanakkor felkínáljuk közös összefogás erejével kivizsgáltatni vizeinket és a mérések eredményeit nyilvánosságra is hozzuk.
  Csatlakozzon

A csatlakozottak száma 5454

  Adományozzon a víz tesztelésére

Az adományok értéke  ... €

  Mérések eredményei

Már 6 vízforrást kivizsgáltunk